Powrót

Diagnoza wielospecjalizacyjna spektrum autyzmu

W Warszawskim Instytucie Psychoterapii prowadzona jest diagnoza psychologiczna i psychiatryczna różnych aspektów funkcjonowania dzieci i młodzieży. Ogólnie o diagnozie psychologicznej można przeczytać tutaj, natomiast o diagnozie zaburzeń ze spektrum autyzmu można przeczytać tutaj.

Diagnoza wielospecjalizacyjna jest prowadzona zawsze przez: psychiatrkę dzieci i młodzieży lek. med. Ewę Urbanowicz oraz przez psycholożkę kliniczną mgr Marzenę Pawlus lub psycholożkę mgr Katarzynę Płucienniczak.

Prosimy zapoznać się z całym opisem procesu oraz podanymi cenami poszczególnych usług.

ETAPY DIAGNOZY WIELOSPECJALIZACYJNEJ:

Wywiad diagnostyczny z psychologiem klinicznym (spotkanie bez dziecka), w tym przekazanie rodzicom niezbędnych kwestionariuszy diagnostycznych (np. ASRS) – 560 zł (do 120 minut) – spotkanie w formie stacjonarnej lub on – line. Prosimy o wzięcie ze sobą:
– kopii posiadanej dokumentacji medycznej, psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej itp.
– kopii książeczki zdrowia dziecka lub wypisu ze szpitala po narodzinach dziecka
– kopii posiadanych opinii na temat funkcjonowania dziecka w grupie rówieśniczej (z przedszkola/szkoły).

Badanie z użyciem wystandaryzowanego narzędzia do diagnozy spektrum autyzmu ADOS – 2 (Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition), spotkanie w formie stacjonarnej – 500 zł (do 60 minut). W wyjątkowych sytuacjach zespół diagnostyczny może zrezygnować z przeprowadzenia tego testu na rzecz obserwacji klinicznych.

Obserwacja prowadzona przez lekarza psychiatrę – nadzorującego proces diagnostyczny oraz psychologa klinicznego, spotkanie w formie stacjonarnej – 750 zł (do 60 minut).

Pogłębiony wywiad medyczny (lekarz psychiatra) – 450 zł – wizyta on–line (do 60 minut).

Ocena psychologiczna możliwości intelektualnych / poziomu rozwoju dziecka – 450 zł (do 60 – 120 minut, w zależności od wieku dziecka), spotkanie w formie stacjonarnej. Czasami wspólnie z rodzicami podejmujemy decyzję o rezygnacji z tego etapu procesu diagnostycznego, np. jeśli dziecko posiada aktualne badania psychologiczne wykonane w innej placówce (każdy przypadek jest przez nas rozpatrywany indywidualnie).

Analiza dokumentacji dziecka oraz danych zebranych w procesie diagnostycznym. Przygotowanie pisemnej opinii psychologicznej nt. dziecka – 400 zł. W cenę procesu diagnostycznego wliczone jest także wystawienie zaświadczenia lekarskiego.

Przekazanie diagnozy (psycholog kliniczny) – wizyta bez dziecka; spotkanie w formie stacjonarnej lub on-line – 300 zł (do 60 minut).

Dodatkowa konsultacja psychologiczna (na życzenie rodziców / opiekunów) – przekazanie diagnozy dziecku / nastolatkowi – 300 zł (do 60 minut).

W powyższym procesie diagnostycznym wykorzystywane są powszechnie uznawane narzędzia diagnostyczne, wystandaryzowane i znormalizowane na populacji polskiej. Diagnosta posiada uprawnienia do ich stosowania potwierdzone odpowiednimi zaświadczeniami / certyfikatami.
Z przyczyn organizacyjnych kolejność poszczególnych wizyt może ulec zmianie. Ponadto, w szczególnych przypadkach:

  • każda dodatkowa konsultacja psychologiczna to koszt 300 zł;
  • każda dodatkowa konsultacja psychiatryczna to koszt 450 zł;
  • każda dodatkowa obserwacja prowadzona przez lekarza psychiatrę i psychologa to koszt 750 zł.

Uprzejmie prosimy o punktualne zgłaszanie się na zaplanowane wizyty. Konsultacje, które nie zostaną przez Rodziców odwołane do godziny 18:00 dnia poprzedzającego wyznaczoną wizytę podlegają opłacie w wysokości 100% ceny. Wizyty, które nie odbyły się z winy Warszawskiego Instytutu Psychoterapii nie podlegają opłacie.

Szukasz nowych dróg rozwoju?