Skontaktuj się z nami w sprawie wizyty:

zwiń

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Trening umiejętności społecznych Powrót

AKTUALNIE PROWADZIMY NABÓR
Zajęcia rozpoczynają się w październiku 2017 r.

Trening umiejętności społecznych to zajęcia mające na celu poprawę funkcjonowania społecznego. Na spotkaniach grupy uczestnicy będą mieli okazję w bezpiecznych warunkach rozwijać  umiejętność współpracy z innymi, będą mogli przyglądać się swoim emocjom i zachowaniom, uczyć się radzenia sobie w sytuacjach konfliktu i rywalizacji, rozumieć własne potrzeby i dostrzegać je u innych.

trening umiejętności społecznych

Informacje:

  • Trening umiejętności społecznych przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z trudnościami w nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów społecznych
  • zajęcia prowadzone są w grupach dobieranych ze względu na rodzaj trudności oraz wiek.
  • Spotkania odbywają się raz w tygodniu i trwają  60 min.
  • Liczebność grupy wynosić będzie maksymalnie 5 osób.

 

 

Spotkania rozpoczynają się jedną  konsultacją z rodzicami i dzieckiem.
W trakcie trwania będzie możliwość odbycia konsultacji indywidualnych z rodzicami.
Terapia kończy się spotkaniem z rodzicami podsumowującym proces terapeutyczny.

Trening umiejętności społecznych  jest skuteczną pomocą dla dzieci z zespołem Aspergera.

Dzieci z zespołem Aspergera to grupa wymagająca pomocy w uzyskaniu umiejętności społecznych, ale także pracy nad własną samooceną oraz zrozumieniu roli, jaką miałyby pełnić w kontakcie rówieśniczym.

 Prowadzi:

Olga Pokorska

Psycholog. Absol­wentka wydziału Psy­cho­lo­gii Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego, ze spe­cja­li­za­cją Pomoc Psy­cho­lo­giczna Dzie­ciom i Mło­dzieży z Nie­peł­no­spraw­no­ścią. Pro­wa­dziła zaję­cia reha­bi­li­ta­cyjne dla dzieci i mło­dzieży z zespo­łem Downa, pra­co­wała także jako asy­stent dzieci z auty­zmem i zespo­łem Asper­gera. Wraz z Kołem Wspie­ra­nia Osób z Auty­zmem współ­two­rzy pro­gramy wspie­ra­nia mło­dzieży i warsz­taty skie­ro­wane do rodzi­ców (m.in. program wolontariatu koleżeńskiego Mary i Max).