A. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Warszawski Instytut Psychoterapii M. Zapolska-Downar Sp. Jawna z siedzibą w Warszawie (02-561) przy ul. Gen. Dąbrowskiego 64.

2. Dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia i w następstwie świadczenia Państwu usług terapeutycznych przez WIP Warszawski Instytut Psychoterapii. W szczególności stosujemy dane w celu umawiania i potwierdzania wizyt. Przekazanie nam danych osobowych jest wymogiem umownym (oraz ustawowym w przypadku świadczeń lekarskich), natomiast w przypadku braku ich podania nie będziemy mogli świadczyć Państwu naszych usług.

3. Przyjęliśmy zasadę przetwarzania minimalnego zakresu danych osobowych niezbędnego do realizacji usług. Zwykle są to podstawowe dane kontaktowe (imię, nazwisko, numer telefonu, adres, PESEL). W przypadku nawiązania komunikacji za pomocą poczty elektronicznej, przetwarzamy Państwa adres email. W przypadku wystawienia rachunku imiennego, zaświadczenia o terapii lub wystąpienia korespondencji pocztowej, przetwarzamy Państwa adres zamieszkania. W przypadku realizacji płatności za usługę przelewem na konto, przetwarzamy numer rachunku bankowego.
W przypadku płatności przez link administrator, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji, zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Serwisie: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

4. Nasi Pacjenci korzystając z usług lekarzy i terapeutów wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie danych dotyczących stanu zdrowia i procesu leczenia, w formie dokumentacji medycznej lub terapeutycznej.

5. W przypadku Pacjentów małoletnich lub wymagających pomocy opiekuna z racji niesamodzielności, dane osobowe opiekuna również podlegają przetwarzaniu przez WIP Warszawski Instytut Psychoterapii.

6. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w celach statystycznych, marketingowych*, nie są poddawane profilowaniu, nie podlegają analizom ani agregacji. Nie są również przedmiotem międzynarodowego transferu danych ani nie służą do budowania odrębnych baz danych.

7. Dane osobowe nie są udostępniane w żadnej formie podmiotom trzecim, z wyjątkiem – w uzasadnionych przypadkach – firm współpracujących z WIP Warszawskim Instytutem Psychoterapii w zakresie aplikacji komputerowych do obsługi poradni i do rezerwacji wizyt, w zakresie prowadzenia rachunkowości, w zakresie hostingu strony internetowej, a także banków i uprawnionych instytucji państwowych.

8. Państwa dane są przetwarzane zgodnie z prawnymi wymogami bezpieczeństwa w zakresie przechowywania danych osobowych i w oparciu o procedurę zapewniającą odpowiednie środki ostrożności i poufność.

9. Będziemy przechowywać Państwa dane, dopóki nie zostanie wycofana Państwa zgoda na ich przetwarzanie.

10. Przysługuje Państwu prawo dostępu, sprostowania, zgłoszenia wniosku o usunięcie bądź ograniczenie przetwarzania danych osobowych, prawo przeniesienia danych, prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa UODO).

11. W przypadku pytań i wniosków dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z administratorem danych osobowych pod adresem mailowym: wip@warszawskiinstytut.eu lub pod wyżej podanym adresem pocztowym.

12. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

*Wyjątek dotyczący przesyłania oferty stanowi dobrowolne podanie danych przez ankietę umieszczoną na naszej stronie internetowej.

B. REGULAMIN PŁATNOŚCI

1. Nazwy rejestru i organu prowadzącego.

Warszawski Instytut Psychoterapii Maria Zapolska-Downar Sp. J.
ul. Dąbrowskiego 64
02-561 Warszawa
NIP: 521-354-56-31
REGON: 142072682
KRS: 0000336281
Organ rejestrowy / ewidencyjny: SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Akceptowane metody płatności.
Transakcje realizowane są z linków do płatności. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje. 
Płatności obsługuje firma ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.
Ceny poszczególnych usług można znaleźć w zakładce CENNIK.

3. Z uwagi na charakter usługi nie obowiązuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od otrzymania towaru.

4. Reklamacje

4.1. Placówka nieustannie stara się zapewniać wysoką jakość i rzetelność świadczonych usług poprzez współpracę z odpowiednio doświadczoną i wykwalifikowaną kadrą.

4.2. Ze względu na specjalistyczną i poufną naturę usług psychoterapeutycznych, nie jest możliwa ich ocena w oparciu o obiektywne kryteria; zasadniczo uwagi o charakterze merytorycznym są omawiane bezpośrednio między Pacjentem i Terapeutą. Kierownictwo sprawuje pieczę nad częścią administracyjną procesu: umawianie usługi, zapewnienie jej realizacji w odpowiednich warunkach, obsługa płatności.

4.3. W przypadku zastrzeżeń co do jakości obsługi, a zwłaszcza w przypadku świadczenia usług w sposób niezgodny z przedstawionymi tu zasadami bądź powszechnymi przepisami, Pacjentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Kierownictwo przyjmuje uwagi i skargi dotyczące usług drogą mailową na adres: wip@warszawskiinstytut.eu. 

4.4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać dane osobowe Pacjenta umożliwiające jego identyfikację oraz zapewnienie kontaktu, wyjaśnienie przyczyn reklamacji, a także oczekiwania co do rozwiązania.

4.5. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie maksymalnie 14 dni od daty jej otrzymania. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych złożonością sprawy bądź absencją osób których ona dotyczy, termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu. Usługodawca poinformuje Pacjenta niezwłocznie o dłuższym terminie i przewidywanym czasie udzielenia odpowiedzi.